Oversigt over arkivalier i central- og mellemarkivet i Stenløse

Udarbejdet af Jørgen Mikkelsen november 2008

 

 

 

Centralarkivet

 

 

Reol 1-3: Journalsager, henlagt efter Odder-planen ca. 1970-94, første række

De 1828 pakker samt kartoteket er løbenummereret (med blyant). En oversigt over de enkelte pakkers journalnumre ses i en særskilt registratur.

Efter sidste pakke i rækken er der 12 tomme hylder (samlet).

 

Reol 3-5: Journalsager, henlagt efter Odder-planen ca. 1970-94, anden række

De 1228 pakker er løbenummeret (med blyant). En oversigt over de enkelte pakkers journalnumre ses i en særskilt registratur.

 

Reol 5: Socialsager, udtaget (afsluttet) 1970-90

240 pk., henlagt efter CPR-numre. De enkelte samlinger af socialsager (bistandssager, dagpengesager, pensionssager etc.) er flettet sammen - ligesom de rækker, der nævnes neden for.

Rækken omfatter kun få sager, der blev afsluttet før 1975; til gengæld findes der en del socialsager fra disse år i anden række af Odder-sager.

 

Reol 5: Socialsager, afsluttet 1990-95

67 pk., henlagt efter CPR-numre.

 

Reol 5-6: Socialsager, afsluttet 1996-2000

121 pk., henlagt efter CPR-numre.

 

Reol 6: Stamkort vedr. boligsikring 1992-99

1 pk.

 

Reol 6: Udvalgte skolelægejournaler, elever udgået 1977-95 og 1996-2002

7 + 5 pk.

 

Reol 6: Udvalgte arbejdsskadesager 1974-91

1 pk.

 

Reol 6: Sager vedr. optagelse på daginstitution/dagpleje 1991-97

1 pk.

 

Reol 6: Udvalgte sygeplejerskejournaler, fødte 1983-95

2 pk.

 

Reol 6: Socialsager, afsluttet 2001-06

På 23 hylder ligger størsteparten af de bevaringsværdige sager fra disse år (resten af de bevaringsværdige sager fra 2001ff ses på reol 8 og især reol 11). Sagerne er henlagt efter CPR-numre, men de er endnu ikke rensede eller udtyndede.

Sammen med de nævnte sager ligger enkelte sager, som blev afsluttet før 2001, men som først er dukket op efter, at de øvrige sager i disse sagsrækker er pakket ned.

 

Reol 6: Selvangivelser 1969/70-92, diverse år

363 pk. (dvs. 33 meter). Heri indgår også nogle få pakker med bilag til ligningskommissionens protokoller for indkomståret 1979.

 

Reol 7: Journalsager, henlagt efter KL-planen 1994-2006

I alt ca. 31½ meter. Pakkerne er nummererede, men pga flere senere udvidelser af sagsrækken har det flere steder været nødvendigt at supplere med B- og C-æsker m.m.

Denne sagsrække omfatter ikke sager fra Teknisk Forvaltning (om disse, se reol 9).

 

Reol 7: Borgerrådgiverens rådgivningssager 1998-2006

6 pk.

 

Reol 7: Mødereferater 1994ff fra:

Byrådet

Økonomiudvalget

Social- og Kulturudvalget

Socialudvalget

Børn og Unge-udvalget

Børne- og Familieudvalget

Børneudvalget

Folkeoplysningsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Erhvervs- og Miljøudvalget

Planudvalget

I alt 43 pk.

 

Reol 7: Mødereferater fra Skatteankenævnet 1979-2006

3 pk.

 

Reol 7: Mødereferater fra:

                      Beredskabskommissionen

                      Klagerådet

                      Valgbestyrelsen

                      Bevillingsnævnet

                      TV-nævnet

                      Bycirklen

I alt 3 pk.

 

Reol 7: Mødereferater med evt. bilag fra:

                      Direktionen

                      Forvaltningsledermøder

                      Diverse afdelingsledermøder

                      Diverse samarbejdsudvalg

                      Diverse sikkerhedsudvalg

                      Diverse med-udvalg

                      Diverse centrale uddannelsesudvalg

                      Skoleledermøder

                      Personalemøder i sundhedsplejen

I alt 22 pk.

 

Reol 7: Børne- og kulturforvaltningen, Diverse ujournaliserede sager, henlagt efter emner, ca. 1970-2006

30 pk.

 

Reol 7: Rapport over langtidsplanlægningen for Stenløse Kommune 1973

1 pk.

 

Reol 7: Personaleforeningen 1987-94

1 pk.

 

Reol 7: Breve til borgmesteren 1984-89

4 pk.

 

Reol 8: Socialsager ca. 1999-2006

På hele denne reol ligger afsluttede sager i bunker. Der er en eller flere bunker for hver type af sager for hvert år. For nogle af sagstyperne er alle bevaringsværdige sager taget ud og henlagt på reol 6. For andre sagstyper er denne udtagning endnu ikke sket. De enkelte bunker er forsynet med skilte, der oplyser om sagstype, afslutningsår, evt. bevaringskrav samt kassationsår for de øvrige sager. Langt den største del af sagerne på reol 8 vil på sigt blive kasseret.

 

Reol 9: Journalsager for Teknisk Forvaltning, henlagt efter KL-planen 1994-2006

Sagsrækken fylder i alt ca. 29 meter. Pakkerne er nummererede, men forvaltningen ligger selv inde med oplysninger om de enkelte pakkers indhold.

 

Reol 10: Regnskabsbilag m.v.

Denne reol har altid fortrinsvis været anvendt til regnskabsmateriale. Langt det meste af materialet vil på sigt kunne kasseres. Det bør dog sikres, at de trykte regnskaber bliver bevaret (enten her eller andetsteds i arkivet), og det er muligt, at også enkelte andre arkivalier på denne reol bør bevares.

 

Reol 11: PPR-sager 1970-2006

11 pk.

 

Reol 11: Socialsager, især børneanbringelsessager, ca. 2000-2006

Disse sager ligger i bunker på 19 hylder og fylder vel i alt ca. 10 meter. Alle sager bevares, men der kan antagelig ske en vis udtynding. Sagerne skal sammenflettes med sagerne på de 23 hylder på reol 6.

 

Reol 11: Regnskabsbilag m.v.

Inderst på reolen findes 18 meter regnskabsmateriale, som kan kasseres.

 

 

 

Mellemarkivet

 

I Mellemarkivet findes på nuværende tidspunkter kun få arkivalier, som skal bevares for altid. Det drejer sig vist nok kun om et lille udsnit (01-sager + evt. særlige sager) blandt hjemmehjælpssagerne og skolelægejornalerne.